ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1)          Eladó adatai

Neve: Bitter Edina egyéni vállalkozó
Székhelye: 2049 Diósd, Pelikán utca 24.
E-mail címe: bitteredina@naszmuhely.hu
Nyilvántartási száma: 52757370
Nyilvántartó hatóság: Diósd Város Önkormányzat jegyzője
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 466/2018.
Adószáma: 69141155-1-33
Képviseletre jogosult: Bitter Edina
Telefonszáma: + 36 30 586 9570
A szerződés nyelve: magyar

2)          Alapvető rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek Bitter Edina egyéni vállalkozó (továbbiakban Bitter Edina/Eladó) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Megrendelő/Vevő) között létrejövő szerződés általános szerződési feltételeit tartalmazza.

A honlap használata regisztrációhoz nem kötött. A honlap Felhasználója tudomásul veszi és elfogadja, hogy Bitter Edina a tulajdonosa a www.facebook.com/naszmuhely/, www.intagram.com/naszmuhely/, www.pinterest.com/naszmuhely/, www.naszmuhely.hu oldalaknak is. Tekintve, hogy ezeken az oldalakon is a honlapon található termékek szerepelnek, ezért ezekre az oldalakra is a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A hivatkozott közösségi oldalak által végzett adatkezelésre minden esetben az adott közösségi oldal saját adatvédelmi nyilatkozatai érvényesek, amelyek elfogadása feltétele az adott plugin használatának. (Bővebben lásd az Adatvédelmi tájékozatóban.)

Facebook
Facebook Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
http://de-de.facebook.com/about/privacy/
https://facebook.com/policies/cookies/

Pinterest
Pinterest-Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor,
Fenian Street, Dublin 2, Írország
https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

2.1)

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2)

A jelen ÁSZF 2018.09.10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalán közzéteszi. Megrendelők/Vevők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3)

Eladó fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3)          Megvásárolható termékek

A termékek egyedi megrendelés alapján készülnek. Ezek a termékek olyan, nem előre gyártott termékek, amelyeket a fogyasztó utasítása vagy kifejezett kérése alapján állítanak elő, vagy olyan termékek, amelyeket egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A termékek fa és könyv alapanyag dekorálásával válnak egyedivé, névre szólóvá, egyedi monogramokkal és dátumokkal, a megrendelőre szabott grafikával.

4)          Rendelés, vásárlás menete

A Vevő a honlapon és az ott feltüntetett közösségi oldalakon megtekintheti az eddig elkészült termékek képét albumokba rendezve. A honlapon található termék kategóriáktól eltérő termék is készülhet, azonban az aktuális alapanyag készlet függvényében ez esetben meghosszabbodhat az elkészülési idő (erről külön tájékoztatást kap a Vevő). Kapcsolatfelvételt követően kerül sor a termék részleteinek megbeszélésére.

Vásárlási szándék esetén, írásos formában – e-mailben – rögzítettek szerint kerül sor az árajánlat megtételére az Eladó részéről. Telefonon megrendelést leadni nem lehetséges.
Az árajánlat Vevő általi elfogadása után, banki átutalás választása esetén díjbekérő számla kerül kiállításra. A számla ellenértéke tartalmazza a termék bruttó árát és a szállítási költséget, melyről bővebben a szállítási információkban olvashat. A számla teljes összegének Eladó bankszámláján való jóváírását és visszaigazolását követően készül el a termék, 12 munkanapon belül. Ha a Vevő ennél rövidebb teljesítési határidőt igényel, többletköltség megfizetése esetén, erre van lehetősége. Ennek részleteiről a Vevő írásban kerül tájékoztatásra. Nagyobb tételű megrendelés elkészülési ideje eltérhet a 12 munkanaptól, de ez esetben Eladó Vevőt írásban tájékoztatja. Készpénzes fizetési mód választása esetén a számla átadása a csomag átadásával egyidőben történik.

Az Eladó írásbeli ajánlatának Vevő általi elfogadásával a felek között létrejön a szerződés az adott termékre vonatkozóan.

Vevő az ajánlat elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. A Vevő által hibásan megadott adatokból fakadó károkért  Eladó felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

Eladó a megrendeléseket a teljesítést követő 90 napig tárolja az esetleges panaszok intézése miatt. A 90 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatok törlésre kerülnek a nyilvántartásból, bővebb információ az adatvédelmi tájékoztatóban olvasható.

A megrendelés módosítására, visszavonására az ajánlat szerinti díjbekérő számla banki átutalásának megkezdéséig van lehetőség, melyen Vevő elektronikus úton jelezhet.

Amennyiben Vevő a részére kiállított számlát a szálmán feltüntetett fizetési határidőig nem teljesíti, úgy Eladó jogosult a szerződéstől – 15 napon belül – elállni.

Fizetési feltételek

  1. Készpénzzel, diósdi átvétel esetén szállítási, utánvét kezelési költség nélkül, erről a Szállítási információkban található részletesebb információ.
  2. Banki átutalással, díjbekérő számla alapján
    Számlatulajdonos: Bitter Edina
    Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
    Bankszámla szám: 11773401-00629937-00000000
    Megjegyzés rovatban a Vevő nevét szükséges feltüntetni!

Szállítási információk

Diósdon, egyéni megbeszélés alapján van lehetőség személyes átvételre is, ennek helyszínét és időpontját Eladó határozza meg. Ilyen esetben készpénzes fizetésre van lehetőség, ekkor szállítási díj nem kerül felszámításra, díjbekérő számla ekkor nem kerül kiállításra, a számla teljesítése a termék átadásakor történik.

A küldemények szállítását a Csomagnet csomaglogisztika DPD partnerével, azon belül a DPD Classic szolgáltatással biztosítja. Csomagfeladásnál az alább feltüntetett szállítási díjak a mérvadóak.

Tömeg (kg) Díj (Ft)
0,01 – 3,00 kg 1420 Ft
3,10 – 5,00 kg 1420 Ft
5,10 – 10,00 kg 1860 Ft
10,10 – 20,00 kg 2400 Ft
20,10 – 31,50 kg 3290 Ft
31,51 – 50,00 kg 5490 Ft

A súlykategória besorolása a termék függvényében szerepelni fog a díjbekérő számlán, amennyiben azt Eladó tévesen határozza meg, az ebből eredő különbözet kifizetését átvállalja. Belföldi csomag esetében a futár a felvételt követő munkanapon kísérli meg a kézbesítést 08:00-18:00 óra között. Sikertelen kézbesítés esetén a következő munkanapon ismét megkísérli a csomag kézbesítését. A kézbesítés előtti napon email értesítőt kap a címzett.

Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el!

5)        Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg az elállási jog a Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Elállási jog a Vevőt kizárólag abban az esetben illeti meg, ha nem az általa megrendelt termék került részére kiszállításra. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A termék visszaküldésének költségét ez esetben az Eladó viseli.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Megrendelő részére, beleértve a szállítási díjat is.

Amennyiben Vevő élni szeretne elállási jogával, ezt megteheti Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Vevő Eladó részére. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe Eladó. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az Eladó.

6)        Kellékszavatosság

6.1)    Milyen esetben élhet Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.2)    Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt a kellékszavatossági igénye alapján?

Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

6.3)    Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő kellékszavatossági igényét?

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.4)    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.5)    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7)        Panasz

Eladó célja, hogy az Ön megrendelését megfelelő minőségben, az Ön teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Önnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Az írásbeli panaszt Bitter Edina annak kézhezvételét követő 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi az Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A panasz elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Vevő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Vevőnek panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu